SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

Posts tagged ‘MGSCC’

ผู้นำรู้จักใช้เทคโนโลยีเป็น จริงหรือ?

slide7
จริงหรือที่บอกว่าใครๆก็ใช้รู้จักและใช้เทคโนโลยีเป็น!!!

Marshall Goldsmith กล่าวว่า Leader ต้องมี Developing Technological Savvy

คือมีความเข้าใจในเทคโนโลยีว่าสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานของบุคลากร
และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตด้วย

ดังนั้นผู้นำที่ทันสมัยจึงต้องขวนขวายหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จทั้งขณะนี้และระยะยาว
ผู้นำต้องสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และให้ความใส่ใจไปที่การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม productivity ในธุรกิจ

ดังนั้นแค่เข้าใจและใช้เป็นยังไม่พอ แต่ผู้นำต้องสามารถโฟกัสไปที่การเพิ่ม “ประสิทธิภาพ” ในธุรกิจ และมีผลต่อ “ความสำเร็จ” ด้วย

 

เขียนโดย ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข
Certified Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching (MGSCC), USA
Certified The Global Leader of the Future (GLOF) 360 assessment, USA

Advertisements

เห็นคุณค่าในความหลากหลาย

slide6

ถึงแม้เราจะได้ยินคำว่าความเป็นสากล ความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นแล้ว แต่ผู้นำที่ทันสมัยก็ต้องมีความตระหนักว่าโลกของเรามีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และระดับการศึกษาอยู่มาก

ผู้นำจึงต้องให้ความสนใจในความแตกต่าง (Appreciating Diversity) ค้นหาคุณค่าของความหลากหลาย และสามารถใช้ประโยชน์จากมุมมองต่างๆได้

Marshall Goldsmith ย้ำว่าผู้นำที่ทันสมัยจะส่งเสริมให้ศึกษาวัฒนธรรม ค่านิยม บุคลิก และทำความเข้าใจความแตกต่างของ generation และระบบความคิด เพื่อที่จะได้เข้าใจและเข้าถึงได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม

จะเห็นว่าผู้นำที่ทันสมัยจะต้องสามารถมองโลกเป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถเห็นคุณค่าของความหลากหลายไปพร้อมๆกันได้ด้วย

เขียนโดย ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข
Certified Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching (MGSCC), USA
Certified The Global Leader of the Future (GLOF) 360 assessment, USA

การคิดอย่างเป็นสากล

slide5

การคิดอย่างเป็นสากล คือการมองโลกทั้งใบเป็นหนึ่งเดียว

Thinking Globally เป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับผู้นำที่สามารถนำพาองค์กรให้เติบโตได้ในระดับสากล

เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถเชื่อมโยงแต่ละซีกโลกเข้าไว้ด้วยกันราวกับไม่มีพรมแดนอีกต่อไป สามารถยกระดับมาตรฐานการบริการ ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา การสร้างพันธมิตรใหม่ๆ การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างของแต่ละท้องถิ่นโดยยังคงความเป็นสากลอยู่

Marshall Goldsmith กล่าวว่าผู้นำที่มีคุณสมบัตินี้จะปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ การมีวิสัยทัศน์ในการมองโลกทั้งใบว่าเป็นหนึ่งเดียวนี้จะทำให้มีความตื่นตัวต่อสถานการณ์ต่างๆในโลก สังเกตเห็นการเคลื่อนไหวต่างๆและคาดการณ์ถึงผลกระทบถึงธุรกิจที่ทำอยู่ได้อย่างแม่นยำ ตัดสินใจได้เฉียบคมกว่าเดิม

การคิดอย่างเป็นสากลจึงไม่ใช่แค่มองเห็น แต่สามารถปรับตัว เตรียมพร้อม และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องด้วย

 

เขียนโดย ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข
Certified Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching (MGSCC), USA
Certified The Global Leader of the Future (GLOF) 360 assessment, USA

การนำองค์กรสำหรับผู้นำที่ทันสมัย

slide4ในยุคที่การทำงานต้องการความรวดเร็วในการสื่อสาร ตัดสินใจฉับไว และต้องรู้จริง

เบอร์หนึ่งในองค์กรอาจไม่ได้หมายถึงคนๆเดียวอีกต่อไป ผู้นำจะทำงานกันเป็นทีม ซึ่งอาจจะอยู่ในนามคณะกรรมการ Executive Committee

และเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ต่างๆให้ทันต่อเหตุการณ์ ผู้นำจึงต้องสร้างบรรยากาศให้ผู้นำคนอื่นๆในองค์กรกล้าแสดงความเห็น กล้านำ และกล้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แทนการสั่งการหรือควบคุมจากเขาคนเดียว

อย่าลืมว่าคนที่เราทำงานด้วยเป็น Knowledge worker ซึ่ง Marshall Goldsmith ให้ความหมายว่าพวกเขามีความรู้ในสิ่งที่เขาทำมากกว่าเจ้านายของเขา

ดังนั้น วิธีการของผู้นำแบบเดิมๆจึงไม่ได้ผล

วิธีการที่ทันสมัยกว่าในการนำองค์กรคือ การถามเพื่อให้ได้ความเห็น ให้พวกเขาได้แสดงความสามารถและรู้สึกมีส่วนร่วมในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย

ในขณะเดียวกันวิธีการสร้างความมีส่วนร่วมในการนำองค์กรยังตอบสนองคน generation ใหม่ๆที่มองเห็นตัวเองว่ามีความอิสระ ไม่ผูกพันกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งอย่างถาวร พวกเขาชอบที่จะทำงานกับผู้นำที่ให้โอกาส สร้างความท้าทายในการพัฒนาความสามารถ

การสร้างความมีส่วนร่วมในการนำองค์กร จึงตอบทั้งโจทย์ขององค์กรที่ต้องการความแม่นยำและรวดเร็วในการตัดสินใจ
ตอบโจทย์ผู้นำในการสร้างประสานความเก่งของบุคลากรในองค์กร และตอบโจทย์ของคนทำงานที่ต้องการโอกาสในการแสดงฝีมือ

 

เขียนโดย ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข
Certified Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching (MGSCC), USA
Certified The Global Leader of the Future (GLOF) 360 assessment, USA

ผู้นำต้องเก่งอะไร (2)

คุณสมบัติสำหรับผู้นำที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
บางเรื่องมีความสำคัญน้อยลง บางด้านมีความสำคัญมากขึ้น และมีคุณสมบัติบางข้อที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
และเชื่อว่าจะมีความสำคัญต่อไปถึงอนาคตด้วย

slide2

สถาบัน Marshall Goldsmith ได้ทำการสำรวจผู้บริหารระดับสูง

นักคิดระดับโลก องค์กรต่างๆ ทุกทวีปทั่วโลก พบว่า Competencies สำคัญที่มาแรงในขณะนี้ และจะส่งผลต่อไปในอนาคตด้วย คือการสร้างความเป็นหุ้นส่วน (Building Partnership) การมีส่วนร่วมในความเป็นผู้นำ (Sharing Leadership) การคิดอย่างเป็นสากล (Thinking Globally) และการเห็นคุณค่าในความหลากหลายของคน (Appreciating Diversity) ซึ่งคุณสมบัติ 4 ข้อข้างต้น เป็นคุณสมบัติในเชิงการเก่งคน และมีอีก 1 ข้อ ที่เป็นการเก่งงาน ได้แก่ความใส่ใจในการพัฒนาเทคโนโลยี (Developing Technology Savvy)

จะเห็นว่าผู้นำที่ทันต่อเหตุกาณ์จำเป็นต้องเก่งคนมากกว่าในอดีตแล้ว

บทความต่อไปจะเล่ารายละเอียดในคุณสมบัติแต่ละข้อให้ฟังกันค่ะ แล้วพบกันนะคะ

เขียนโดย ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข
Certified Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching (MGSCC), USA
Certified The Global Leader of the Future (GLOF) 360 assessment, USA

ผู้นำต้องเก่งอะไร (ตอน 1)

ระหว่างเก่งคน กับ เก่งงาน คุณว่าอะไรสำคัญที่สุด

แน่นอนที่คนที่ได้เป็นผู้นำ (Leader) ต้องมีความเก่งในบางเรื่องชนิดหาตัวจับยากสิคะถึงสามารถก้าวมาถึงระดับผู้นำได้

แล้วถ้าถามว่า “คุณอยากเป็นผู้นำแบบใคร” หรือ “คุณมีผู้นำคนไหนเป็นไอดอล” “คุณประทับใจใครมากที่สุดจนอยากเอาเยี่ยงอย่างเขา” คุณจะตอบว่าอะไร

 

slide1

 

ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะ

“เขามีคุณสมบัติอะไรที่ทำให้คุณประทับใจมากจนยกย่องเขาให้เป็นผู้นำในดวงใจคะ”

ถ้าให้เดา คำตอบที่ได้น่าจะมีคำว่า เขาเป็นคนจิตใจดี เขาเป็นคนที่เข้าใจว่าคนแตกต่างกัน เขาเป็นคนที่ทำให้ทุกคนอยากมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเต็มใจ เขาให้กำลังใจคน เขาให้โอกาส เขาไม่ทำร้ายจิตใจ เขาสร้างแรงบันดาลใจ เขาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเรา เขามุ่งมั่นแต่ไม่โหดร้าย ฯลฯ

สังเกตไหมคะว่า คุณสมบัติที่เราพูดถึงผู้นำมักไม่เกี่ยวกับความเก่งในงาน!

เราพูดถึงอุปนิสัย คุณลักษณะ เป็นส่วนมาก ซึ่งเราขอเรียกว่า “ความเก่งคน” ของผู้นำ

 

เครื่องมือประเมิน ADEPT-15 ของ AON Hewitt ให้ความเห็นว่าพฤติกรรมของผู้นำที่สร้างความผูกพันในองค์กรมีลักษณะเชื่อมสัมพันธ์คนในองค์กรเข้าด้วยกัน มีความเข้าอกเข้าใจ และปรารถนาที่จะส่งเสริมให้คนเติบโตก้าวหน้า ผู้นำเป็นคนที่มีความมั่นคง มองโลกในแง่ดี สามารถรับมือกับความยุ่งยากได้ มีเหตุมีผล ให้พลังบวกกับทีมงาน อยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกมีพลัง

จะเห็นว่าเป็นคุณสมบัติที่ไม่เกี่ยวกับผลงาน แต่เกี่ยวกับวิธีการทำงาน ทัศนคติ การสร้างความสันพันธ์กับทีมงาน แบบนี้ก็เข้าข่าย “เก่งคน” เช่นกัน

คราวหน้าจะมาพูดถึง Marshall Goldsmith ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น World’s No 1 Leadership Thinker บ้างว่าเขาให้น้ำหนักกับ “ความเก่งคน” หรือ “เก่งงาน” อย่างไร

เขียนโดย ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข
Certified Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching (MGSCC), USA
Certified The Global Leader of the Future (GLOF) 360 assessment, USA

ได้รับการรับรองโดย Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching

ได้รับประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ
เป็นโค้ชที่ได้รับการรับรองให้ใช้กระบวนการโค้ชแบบเดียวกับ Marshall Goldsmith ผู้นำนักคิดอันดับ 1 ของโลก

กระบวนการโค้ชเน้นการเปลี่ยนแปลง วัดผลได้ เหมาะกับผู้นำระดับสูงขององค์กร

 

picture1MGSCC & GLOF MGSCC & GLOF

 

Officially Certified Coach of Dr. Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching &
Assessor for Global Leader of the Future
http://www.linkedin.com/hp/update/6214297558970404864

%d bloggers like this: