SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

Posts tagged ‘น้ำครึ่งแก้ว’

การโค้ชคืออะไร

อ.รงค์ และ ดร.ดไนยา ให้สัมภาษณ์ในรายการน้ำครึ่งแก้ว 

– การโค้ชคืออะไร ใช้กระบวนการอะไร 

– ประโยชน์ของการโค้ชคืออะไร 

– โค้ช บนจุดแข็ง คืออะไร 

– โค้ชด้วยตัวเองได้ไหม

เปิดชมได้ที่ link นี้ค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=nFNyrHpopL8

น้ำครึ่งแก้ว

 

 

 

 

 

บริการโค้ชชิ่ง (Executive Coaching) ของเรา

 

Advertisements
%d bloggers like this: