SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

Archive for the ‘Strategic Performance Management’ Category

Leadership Development Program

2017-web-post_1

การพัฒนาผู้นำในองค์กร (Leadership Development) เน้นการให้ความรู้ ให้ทักษะ และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
จากประสบการณ์ในฐานะผู้บริหารองค์กร ในฐานะผู้ประกอบการ ในฐานะโค้ชและวิทยากรของเรา
พบว่าการพัฒนาผู้นำให้ได้ผลลัพธ์ดีไม่ได้เกิดจากการเข้าเรียนในคลาสเทรนนิ่งเท่านั้น หรือเกิดจากการโค้ชเพียงอย่างเดียว
ผู้นำจะพัฒนาอย่างได้ผลจะต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรรอบตัวที่เขาทำงานด้วย
การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนจะทำให้การพัฒนาผู้นำนั้นได้ผลลัพธ์อย่างเต็มที่ตามเป้าประสงค์
นอกจากนั้นยังทำให้การสร้างผลงานนั้นเป็นไปในแบบที่ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน
กลายเป็นผลพลอยได้ต่อองค์กรชนิดที่เรียกว่าเมื่อพัฒนาคนแล้วก็เท่ากับได้พัฒนาองค์กรไปพร้อมๆกันด้วย

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: