SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

Coaching Tips 37

Slide37

โค้ชชี่กลัวการนำเสนอหน้าที่ประชุม การพูดต่อหน้าคนหมู่มาก และการนำเสนอผลงาน

มาหาโค้ชเพราะอยากมีความกล้าในการนำเสนอเหล่านี้

เธอรู้ว่าความกล้าในการนำเสนองานต่างๆจะส่งผลดีต่อหน้าที่การงานของเธอ ทำให้เธอมีความก้าวหน้าและมีความมั่นคง และแน่ใจได้ว่ามีรายได้มากพอที่จะส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆได้

โค้ชชี่เป็นคน type K (Kinesthetic) คือคนที่มีความถนัดในการรับรู้ด้วยความรู้สึก

ในกรณีนี้พบว่าตอนเด็กๆ เคยเสียความมั่นใจในการแสดงที่โรงเรียนงานหนึ่ง เธอถูกเพื่อนๆล้อเลียนการแสดงครั้งนั้น เธอรู้สึกเสียใจ อับอาย และสูญเสียความมั่นใจอย่างมากในการอยู่ต่อหน้าผู้อื่น เธอซึมซับเอาความรู้สึกนั้นไว้อย่างเข้มข้น จนส่งผลต่อเธอมาตลอดทั้งชีวิตในวัยเรียน และจนถึงขณะที่ทำงานในองค์กรต่างๆ

โค้ชใช้เทคนิค NLP ในการพาเธอกลับไปถึงต้นตอความไม่กล้านี้ แล้วให้เธอทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์นั้นใหม่อีกครั้ง จนเธอเข้าใจและรู้สึกดีขึ้น

โค้ชยังให้เธอได้ซ้อมการนำเสนอต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าเธอมีความกล้าเพียงพอที่จะนำเสนอผลงาน กล้าพูดในที่ประชุม กล้านำเสนอต่อหน้าคนหมู่มาก

เมื่อกลับไปยังชีวิตการทำงานจริงๆ เธอทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ และกลับมา Feedback ตัวเองกับโค้ช จนกระทั่งการนำเสนองานต่อหน้าที่ประชุมเป็นเรื่องธรรมดาที่เธอทำได้ง่ายๆแล้ว

Advertisements

ความเห็นของฉัน

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: