SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

Coaching Tips 35

Slide35

โค้ชในที่ทำงาน อาจเป็นเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานก็ได้

พอโค้ชชี่เข้ามาหา โค้ชก็ใช้กระบวนการโค้ช ซึ่งต่างคนต่างเข้าใจในบทบาทดี

แต่ก็เกิดประเด็นจนได้ เพราะโค้ชชี่คิดไม่ออกเหมือนกับที่เรียนมา

โค้ชต้องเข้าใจจริตโค้ชชี่ก่อนว่าลักษณะการสื่อสาร รูปแบบการคิดของเขาเป็นอย่างไร

บางคนการพูดให้ตัวเองได้ยิน เป็นการทบทวนเรื่องราวในสมอง เป็นการจัดระเบียบข้อมูลในหัว และเป็นการค้นหาคำตอบที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ

หากโค้ชไม่เข้าใจรูปแบบการคิดของโค้ชชี่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ

ทันทีที่โค้ชชี่พูด พูด พูด โค้ชก็จะพยามสรุปการพูด หรือพาโค้ชชี่กลับเข้าสู่ประเด็นที่ต้องการ หรือโพล่งถามคำถาม เป็นต้น

ทำให้กระบวนการคิดถูกขัดจังหวะ ความคิดสะดุด และไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์พรั่งพรูออกมา

เป็นที่มาของการโค้ชที่โค้ชชี่ไม่ได้คำตอบ

โค้ชกับโค้ชชี่ที่เข้าใจกระบวนการโค้ชอยู่แล้ว ยิ่งต้องใส่ใจในรายละเอียดของขั้นตอนการโค้ชให้มาก

ก่อนการโค้ช ต้อง Pre-frame ให้ดีก่อนว่า ตอนนี้แต่ละคนอยู่ในบทบาทอะไร

โค้ชชี่ต้องการให้โค้ชทำอะไร และสามารถบอกโค้ชให้รู้ด้วยว่าตัวเองมีรูปแบบการคิดหรือการสื่อสารอะไร

โค้ชจะช่วยอำนวยกระบวนการคิดได้มากขึ้นเมื่อโค้ชต้องทำอะไรบางอย่าง เป็นต้น

โค้ชชิ่งเป็นวิธีการที่ดีมากในการค้นหาคำตอบโดยใช้ศักยภาพของโค้ชชี่ เพียงแต่ว่าโค้ชต้องเข้าใจจังหวะการถามและการฟีดแบคให้ถูกต้องเท่านั้นเอง

Advertisements

ความเห็นของฉัน

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: