SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

NLP Tips 28

Slide28

Context Reframing  เป็นการมองในมุมที่แตกต่างกันออกไป

NLP เชื่อว่าทุกๆพฤติกรรมย่อมมีประโยชน์ในบางสถานการณ์ และเมื่อคุณเชื่อเช่นนั้นคุณย่อมมีความรู้สึกและการตอบสนองต่อพฤติกรรมนั้นแตกต่างกันออกไปจากเดิม

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้เพื่อนของคุณที่กำลังเศร้าใจและโกรธแค้นเพราะถูกขโมยขึ้นบ้านจนสูญเสียทรัพย์ไปราว 200,000 บาท มีความคิดมุมมองหรือพิจารณาในปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปในทางที่มีกำลังใจมากชึ้น

คุณอาจใช้เทคนิค Context Reframing โดยทำให้เขามองเห็นว่าอย่างน้อย เขาก็ได้ประโยชน์บางอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ทำให้เขาตระหนักเห็นถึงความจำเป็นในการหามาตรการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินจากการโจรกรรม ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียมากมายยิ่งกว่าที่เกิดขึ้น

Advertisements

ความเห็นของฉัน

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: