SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

Coaching Tips 15

Slide15

ก่อนที่โค้ชจะตั้งคำถามให้โดน สะท้อนความคิดให้คม
ต้องฟังให้ครบถ้วนเสียก่อน

โค้ชต้องฟังให้เข้าใจว่าโค้ชชี่สื่อสารอะไรออกมา
ทั้งที่ผ่านการพูดและผ่านการแสดงออกด้วยภาษากาย
เช่น สีหน้า แววตา ท่าทาง หรือแม้กระทั่งการพูดออกมาว่ามีน้ำเสียง
โทนเสียงเป็นอย่างไร อารมณ์ที่เจือออกมาผ่านการสื่อสารเป็นอย่างไร

Advertisements

ความเห็นของฉัน

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: