SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

Coaching Tips 14

Slide14

หากโค้ชชี่ถามผิดคำถาม เราจะทำอย่างไร
ในกระบวนการโค้ช ไม่ใช่โค้ชเท่านั้นที่ตั้งคำถาม

โค้ชชี่อาจมาขอรับการโค้ช ด้วยคำถาม เช่น ผมอยากรู้ว่าผมจะลาออกจากงานประจำแล้วไปเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวเลยดีไหม

โค้ชสามารถช่วยโค้ชชี่สำรวจความเป็นจริงในงานประจำ
และงานฟรีแลนซ์ได้ในช่วง Reality (ของ G-R-O-W Model)

บางครั้ง โค้ชชี่อาจพบว่านี่ยังไม่ใช่เวลาจะคุยเรื่องนี้
แต่เรื่องที่น่าคุยมากกว่าคือทำอย่างไรจะทำงานประจำให้ดีมากกว่านี้
จนเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นอย่างแท้จริง
ในอนาคตเมื่อเก่งจริงแล้ว มีงานฟรีแลนซ์มากกว่านี้แล้ว
ค่อยมาคุยกันเรื่องลาออกจะดีกว่า เป็นต้น

หมายเหตุ
G – Goal
R – Reality

O – Options

W – Way Forwards หรือ Will

Advertisements

ความเห็นของฉัน

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: