SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

Coaching Tips 13

Slide13

ในการโค้ช เราให้เวลากับช่วงไหนมากที่สุดของกระบวนการ
กระบวนการโค้ชพื้นฐานคือ G-R-O-W Model

เมื่อมีหัวข้อที่ต้องการให้โค้ชแล้ว (Goal)
โค้ชอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่านี่คือความต้องการที่แท้จริงของโค้ชชี่
เขาอาจจะมีเป้าหมายที่ลึกซึ้งกว่าคำพูดที่เล่าให้เราฟ้ง
และบ่อยครั้งที่เขาก็อาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่า
อะไรคือความต้องการที่แท้จริง

สิ่งที่โค้ชควรทำคือ ถามเพื่อให้เขาคิดให้ลึกซึ้งมากขึ้น
เช่น หัวข้อนี้มีความสำคัญอย่างไรกับคุณ,
เมื่อคุณได้คำตอบในเรื่องนี้แล้วจะมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิม,
คุณค่าของการได้มาซึ่งเป้าหมายนี้คืออะไร เป็นต้น

เมื่อโค้ชชี่คิดได้ดีขึ้น ลึกซึ้งมากขึ้น จนสามารถค้นพบเป้าหมายที่แท้จริงได้มากขึ้นแล้ว จึงค่อยเข้าสู่ส่วนที่เป็น Reality ต่อไป

ดังนั้น โค้ชควรให้เวลากับ Goal ให้มากเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้พบเป้าหมายที่แท้จริง

หมายเหตุ
G – Goal
R – Reality

O – Options

W – Way Forwards หรือ Will

Advertisements

ความเห็นของฉัน

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: