SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

NLP Tips 10

Slide10

State คือสภาวะทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของคนเราในชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก

ตัวอย่างเช่น นายทิวได้รับข่าวร้าย ทำให้สภาวะของนายทิวคือรู้สึกเหนื่อยล้า จิตใจเศร้าซึมและร่างกายห่อเหี่ยว แต่ต่อมามีคนมาบอกนายทิวว่าแจ้งข่าวผิดคน สภาวะของนายทิวก็เปลี่ยนเป็นกระชุ่มกะชวย รู้สึกดีใจสดใสและร่างกายกลับดูกระชุ่มกระชวย

ดังนั้นเราต้องคอยประคองใจและรักษา State ที่ดีของตนเองเพื่อความสำเร็จอย่างมีความสุข

Advertisements

ความเห็นของฉัน

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: