SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

Coaching Tips 10

Slide10

ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้การโค้ชบรรลุผล คือ
โค้ชต้องมี mindset หรือความเชื่อในความสามารถของโค้ชชี่

วางใจในเขาว่ามีศักยภาพเพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมายที่เขาต้องการ
ในขณะเดียวกันโค้ชชี่หรือผู้รับการโค้ชก็ต้องมีความศรัทธาในโค้ชด้วยว่าสามารถสนับสนุนให้เขาได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่

ข้อควรระวังคือระดับของความศรัทธาต้องไม่มากเกินไปจนรอฟังคำแนะนำอย่างเดียว หรือรอให้โค้ชบอกวิธีการลงมือทำจนตัวเองไม่ได้ใช้ความคิดของตัวเองเลย การที่รอทำตามคำสั่งอย่างเดียว ทำให้โค้ชชี่ไม่ได้พัฒนาตนเองและต้องพึ่งพาโค้ชตลอดไป และในหลายครั้ง สิ่งที่โค้ชแนะนำอาจไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมกับโค้ชชี่ก็ได้ การลงมือทำจึงไม่บรรลุผลตามที่ต้องการ

ดังนั้น ความวางใจในโค้ชชี่ และความศรัทธาในระดับที่เหมาะสมต่อโค้ช จึงเป็นปัจจัยสำคัญของการโค้ชให้บรรลุผล

Advertisements

ความเห็นของฉัน

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: