SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

Coaching Tips 1

Slide1

คนที่มีทักษะการโค้ชติดตัว ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด เป็นหัวหน้า เป็นผู้นำ เป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นคุณครู เป็นคุณพ่อคุณแม่ ฯลฯ ก็สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีขึ้น ฟังเก่งขึ้น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น รวมไปถึงพูดแล้วมีคนฟังมากขึ้นด้วย

 

Advertisements

ความเห็นของฉัน

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: