SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

การที่คนเราจะเดินหน้าไปได้เรื่อยๆเราต้องรู้ว่าเรากำลังเดินไปไหน ด้วยความเร็วเท่าไร และด้วยวิธีใด ไม่ต่างจากการเดินทางจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่งเลย แต่หากคนๆนั้นพบอุปสรรคหรือประสบการณ์ที่ทำให้เขาไม่สามารถก้าวหน้าไปได้ เขาจะทำอย่างไร?

หากคนเราสามารถค้นหาทรัพยากรที่มีอยู่ในตัว เช่น ประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จ ตัวอย่างบุคคลหรือเหตุการณ์ที่ดีๆ เป็นต้น มาเป็นบทเรียน มาช่วยผลักดัน หรือมาประยุกต์ให้เข้าสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อทำให้สามารถเดินก้าวหน้าต่อไปได้

นอกจากนี้คนๆนั้นยังต้องมีความตระหนักหรือรู้ตัวว่าในชีวิตของเขา เขามีความเชื่อในสิ่งใด อะไรคือคุณค่าของชีวิต เขามีอุปนิสัยอย่างไร และอะไรคือปัจจัยที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว เพราะเมื่อรู้แล้วก็สามารถนำมาใช้เพื่อให้ก้าวหน้าต่อไป หรือหากเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งไม่ให้เขาก้าวหน้าก็ต้องกำจัดทิ้งไปได้

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถค้นหาทรัพยากรที่มีอยู่ในตัวได้ หรือจะตระหนักรู้ว่าตัวเองจะต้องเปลี่ยนอะไรในชีวิต หรือตัวเองมีอะไรดีๆที่จะนำมาเสริมพลังให้ก้าวหน้าได้

ปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ NLP ที่ทำหน้าที่เป็น “โค้ช” ให้กับบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ รวมทั้งนักศึกษาด้วย เพื่อพัฒนาวิธีการดำเนินชีวิตให้ก้าวหน้า ช่วยค้นหาศักยภาพที่โดดเด่น และเสริมความเป็นตัวตนของบุคคลให้ชัดเจน ทำให้คนๆนั้นตระหนักรู้ถึงพลังความสามารถของตนเองและทรัพยากรที่มีอยู่ในตัว หลีกเลี่ยงเหตุที่ทำให้ล้มเหลว ผลักดันให้มุ่งหน้าที่สู่เป้าหมายที่ต้องการได้เร็วขึ้น

Advertisements

ความเห็นของฉัน

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: