SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

Excellent Leadership Program

Excellent Leadership Program

excellent-leadership-programยกระดับความเป็นผู้นำในตัวคุณ

โปรแกรม 12 เดือน

เทรนนิ่ง 4 คอร์ส + โค้ชชิ่ง 6 ครั้ง + Leadership Forum 4 ครั้ง

เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความรู้สำหรับผู้นำที่ทันสมัย

เพื่อสร้างคน สร้างผลงาน ให้เป็นที่ประจักษ์ได้จริง

ผู้นำองค์กร เจ้าของธุรกิจและทายาทธุรกิจใดที่สามารถแสดงวิสัยทัศน์ได้ชัดเจน พัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง สามารถหลอมรวมศักยภาพที่หลากหลายของทีมงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร จนสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ได้ ส่งผลให้เกิด Employee Engagement และสามารถเติบโตด้วยกรอบแนวคิด Win-Win Achievement

การแข่งขันในโลกธุรกิจที่ดุเดือนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้บุคลากรในองค์กรจำเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน ผู้นำจะต้องสามารถกำหนดทิศทางที่แน่ชัดให้องค์กรเพื่อให้แผนกต่างๆพัฒนากลยุทธ์และสร้างรูปแบบการทำงานที่มุ่งหน้าไปสู่ผลสัมฤทธิ์เดียวกัน

ผู้นำยังต้องเข้าใจในความแตกต่างของบุคลากรด้วยว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนตรงไหน จะประสานจุดเด่นอย่างไรให้เป็น Competitive Advantage และมีความโดดเด่นจนจุดอ่อนไม่อาจส่งผลเสียหายแก่องค์กร ผู้นำที่มี Mindset หรือชุดความคิดที่ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้นำจะทำให้สามารถสื่อสารกับทีมงานได้อย่างชัดเจน เข้าใจในวิธีการสร้างกำลังใจ ให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันอย่างแท้จริง

นอกจากนี้แล้ว บทบาทของผู้นำยังครอบคลุมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้กับองค์กรด้วย จึงต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ศักยภาพของทีมงานเป็นรายบุคคลได้ด้วยว่าใครมีความโดดเด่นด้านใด และใครต้องพัฒนาในด้านใด ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างแผนพัฒนารายบุคคลให้เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้แต่ละคนมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตขององค์กร เช่นกัน

ความโดดเด่นของหลักสูตร Excellent Leadership Program โดย Excellence Resources คือการนำเอาศาสตร์ชั้นนำต่างๆ เช่น Coaching, NLP, Marshall Goal Smith Leadership Development ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นเทคโนโลยีในการสร้างความเป็นเลิศให้มนุษย์มาประยุกต์ใช้ ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งแบบต่อเนื่องภายใต้การโค้ชของผู้เชี่ยวชาญเป็นเวลา 1 ปี ทำให้สามารถนำเทคนิคต่างๆไปใช้ได้ทันที และสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ได้อย่างรวดเร็ว

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ : ผู้บริหารองค์กร เจ้าของกิจการ และทายาทธุรกิจ

 

โปรแกรม 12 เดือน

 เทรนนิ่ง 4 หลักสูตร 6 วัน

·      The Secret to Success 1 วัน

·      Design Your Life, Achieving Your Goal 1 วัน

·      Life Transformation 1 วัน

·      Leader as Coach 3 วัน

รับการโค้ชอย่างต่อเนื่อง

·       วิเคราะห์ LAB PROFILE ส่วนตัว

·       การโค้ชส่วนตัวแบบ one-on-one

·       จำนวน 6 ครั้งๆละ ½ ชั่วโมง

Leadership Forum

·      เพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆที่จำเป็นสำหรับผู้นำ

·      4 ครั้งต่อปี

หมายเหตุ
หากมีความจำเป็น วันเทรนนิ่ง 1 วัน สามารถแลกเป็นชั่วโมงการโค้ช 1 ชั่วโมง

 

ดำเนินการเทรนนิ่งและโค้ชชิ่ง โดย

ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข และ อาจารย์รงค์ จิรายุทัต 

  • ผู้ก่อตั้ง Excellence Resources
  • โค้ชผู้บริหาร ระดับ ACC คนที่ 8 และ 9 ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองโดยสมาพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF – International Coach Federation)
  • โค้ชผู้บริหารที่ได้รับการรับรอง Certified Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching, USA
  • Certified Neuro Linguistic Programming Master Practitioner, American Board of NLP, USA

เป็นต้น

Comments are closed.

Tag Cloud