SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

โค้ชชิ่งเพื่อสร้างผลงานสำหรับองค์กร (Coaching for Performance)

Coaching for Performance

โค้ชชิ่ง เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหนึ่งที่ได้ผลเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มี Knowledge Worker หรือ พนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงาน

บุคลากรมีความรู้และมีความสามารถ ต้องการแรงบันดาลใจที่จะทำงานอย่างเต็มศักยภาพ การโค้ชเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการสร้าง Employee Engagement คือ การสร้างความสนุกสนานในที่ทำงาน บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมและมีความเป็นเจ้าของงานอย่างเต็มที่โดยไม่เกี่ยงงาน

หลักสูตร Coaching for Performance พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างผลงานด้วยกระบวนการโค้ชชิ่ง ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้หลักการโค้ชชิ่ง ตระหนักถึงความสำคัญของการโค้ช บทบาทหน้าที่ของโค้ชและโค้ชชี่ บทสนทนาที่เหมาะสมในกระบวนการโค้ช เพื่อให้โค้ชสามารถพาโค้ชชี่ (ผู้รับการโค้ช) ก้าวไปข้างหน้า รูปแบบการโค้ชแบบ GROW Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับการยอมรับว่าเหมาะสมที่สุดรูปแบบหนึ่งในการโค้ชเพื่อพัฒนาผลงาน รูปแบบการโค้ชบนจุดแข็ง เพื่อให้โค้ชชี่ได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎี มีส่วนร่วมใน Workshop ได้ฝึกฝนในฐานะโค้ชและโค้ชชี่ จนมีความพร้อมที่จะนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน เพื่อพัฒนาผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในองค์กร

 

โครงสร้างหลักสูตร

วันที่ 1

  • ความสำคัญของการโค้ช
  • บทบาทของโค้ช
  • การฟังขั้นเทพ
  • รูปแบบการโค้ชด้วย GROW Model

 

วันที่ 2

  • เทคนิคการตั้งคำถามทรงพลัง
  • 9 ขั้นตอน การสนทนาเพื่อผลลัพธ์
  • รูปแบบการโค้ชบนจุดแข็ง
  • การโค้ชเพื่อสร้างผลงาน

 

ดำเนินการเรียนการสอนโดย

โดย ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข และ อาจารย์รงค์ จิรายุทัต

โค้ชผู้บริหารในระดับ ACC ที่ได้รับการรับรองโดยสมาพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) คนที่ 8 และ 9 ในประเทศไทย

ACC_PRINT

Comments on: "โค้ชชิ่งเพื่อสร้างผลงานสำหรับองค์กร (Coaching for Performance)" (1)

  1. […] และ อ.รงค์ ได้รับเชิญไปสอนเรื่อง โค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาผลงาน ให้กับหลายองค์กร […]

Leave a comment for: "โค้ชชิ่งเพื่อสร้างผลงานสำหรับองค์กร (Coaching for Performance)"

Tag Cloud