SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ด้วย NLP ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรสำหรับสถาบันการศึกษา)

ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ด้วย NLP ขั้นพื้นฐาน

(หลักสูตรสำหรับสถาบันการศึกษา)

           

            ครู-อาจารย์ต้องการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ใช้เวลาในการสอนน้อยลงและนักเรียน-นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้น ต้องทำอย่างไร

            นักเรียน-นักศึกษาแต่ละคน มีวิธีการรับรู้ต่างกัน สามารถเรียนรู้ด้วยผัสสะที่ต่างกัน มีความถนัดในการทำความเข้าใจที่ไม่เหมือนกัน ครู-อาจารย์ที่เข้าใจในวิธีการรับรู้และการเรียนรู้ประเภทต่างๆจะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้นได้ โดยใช้เวลาน้อยลงกว่าเดิมและมีประสิทธิผลมากขึ้น มีเวลาในการทำกิจกรรมอื่นๆเพิ่มขึ้น

ส่งผลให้สัมพันธภาพระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนดีขึ้น มีความเข้าใจกันมากขึ้น ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียน มุ่งมั่นในการเรียนรู้ ผลการเรียนดีขึ้น และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ
ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ฝ่ายแนะแนว ฝ่ายกิจกรรม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ๆต้องพบปะกับนักเรียน-นักศึกษา

วิทยากร  ดร. ดไนยา ตั้งอุทัยสุข และอาจารย์รงค์ จิรายุทัต

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้ศาสตร์ NLP วิทยาการที่ทันสมัยที่สุดในโลก
  • เพิ่มประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในแต่ละโอกาส ทำให้การเรียนการสอนเป็นเรื่องที่น่าสนุก ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนได้อย่างยั่งยืน
  • สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนให้มากขึ้น มีทัศนคติต่อการเรียนในห้องเรียนดีขึ้น
  • ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้มีความสมดุลในการใช้ชีวิต มีความสุขและรักในวิชาชีพและสถาบันมากขึ้น

รูปแบบของหลักสูตร
การบรรยาย, Work Shop, Case Study, Role play

Leave a comment for: "ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ด้วย NLP ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรสำหรับสถาบันการศึกษา)"

Tag Cloud