SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

การสื่อสารและการโน้มน้าวใจอย่างทรงประสิทธิภาพ (Effective and Persuasive Communication with Neuro-Science)

การสื่อสารและการโน้มน้าวใจอย่างทรงประสิทธิภาพ

หลักสูตร 2 วัน

มีความสามารถแต่ไม่มีใครรู้ มีเป้าหมายแต่ทีมงานไม่ตอบสนอง มีศักยภาพแต่ใช้ไม่เป็น ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มการนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ สามารถสร้างทีมงานให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

คุณภาพของการสื่อสารและการโน้มน้าวใจอย่างมีประสิทธิภาพเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างหนึ่ง ผู้นำองค์กรที่สามารถแสดงวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน หัวหน้างานที่จูงใจให้เพื่อนร่วมงานเห็นความสำเร็จที่เอื้อมถึง พนักงานขายที่ให้บริการจนลูกค้าสัมผัสถึงได้ความจริงใจ ลูกค้าซื้อสินค้าเพราะพนักงานมีความน่าเชื่อถือและเชื่อว่าสินค้านั้นเหมาะกับตนเอง ก็ล้วนแล้วแต่มาจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งนั้น

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรด้วย ความสุขที่เกิดจากความสำเร็จในการทำงาน ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและครอบครัว เกิดจากการใช้คำพูดและการแสดงออกที่เหมาะสมอย่างถูกกาลเทศะ

หลักสูตร Effective and Persuasive Communication นี้ สร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถและมีศักยภาพ ที่จะสร้างความสำเร็จในการทำงานและบรรลุเป้าหมายต่างๆได้ และเมื่อได้เรียนรู้เรื่องความสำคัญของการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัว เรียนรู้วิธีการพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารทั้งที่เป็นภาษาคำพูด หรือภาษาท่าทางต่างๆ การเลือกวิธีการสื่อสารกับบุคคลประเภทต่างๆในแต่ละสถานการณ์ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนกันแล้ว ผู้เข้าร่วมสัมมนาก็จะสามารถพัฒนาการสื่อสารของตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อธิบายความต้องการของตนเอง เข้าใจความต้องการของผู้อื่น และประสานประโยชน์ด้วยกลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้เกิด Win-Win Achievement ได้

ความโดดเด่นของหลักสูตร Effective and Persuasive Communication โดย Excellence Resources คือการนำเอาศาสตร์ NLP (Neuro Linguistic Programming) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการสร้างความเป็นเลิศให้มนุษย์มาประยุกต์ใช้ ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง สามารถนำไปใช้ได้ทันที สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ได้อย่างรวดเร็ว

หลักสูตรนี้เหมาะกับ : ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการ หัวหน้างาน นักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ พนักงานขาย และพนักงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • เข้าใจความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการเข้าสัมมนา เพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กร
  • ฝึกฝนทักษะการสื่อสารและโน้มน้าวใจที่ทรงพลัง
  • เรียนรู้มิติใหม่ในการสื่อสาร สามารถประยุกต์ใช้ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย
  • สามารถนำเสนอข้อมูล สื่อสารความต้องการ และใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • สร้างพฤติกรรมที่น่าอภิรมย์แก่เพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการ
  • มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและจนประสบความสำเร็จ

หลักสูตรนี้สอนโดย 

อ.รงค์ จิรายุทัต & ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข

Certified Master Practitioner of Neuro Linguistic Programming (NLP) approved by The American Board of NLP, USA

 

Leave a comment for: "การสื่อสารและการโน้มน้าวใจอย่างทรงประสิทธิภาพ (Effective and Persuasive Communication with Neuro-Science)"

Tag Cloud