SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

การโค้ชด้วยศาสตร์ NLP สำหรับผู้นำองค์กร (NLP Coaching for Business Leader)

การโค้ชด้วยศาสตร์ NLP สำหรับผู้นำองค์กร

การโค้ช เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ผู้นำองค์กรต้องมี

การโค้ช เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหนึ่งที่ได้ผลเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มี Knowledge Worker หรือ พนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงาน การโค้ชยังเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรในการบริหารจัดการและพัฒนาคนเก่ง (Talent Management) รวมถึงการสร้างผู้นำให้กับองค์กรด้วย

บุคลากรมีความรู้และมีความสามารถ ต้องการแรงบันดาลใจที่จะทำงานอย่างเต็มศักยภาพ การโค้ชเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการสร้าง Employee Engagement คือ การสร้างความสนุกสนานในที่ทำงาน บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมและมีความเป็นเจ้าของงานอย่างเต็มที่โดยไม่เกี่ยงงาน

NLP ย่อมาจาก Neuro Linguistic Programming เป็นวิทยาศาสตร์ทางสมองและจิตวิทยาเชิงบวก เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการสร้างความสำเร็จ และถือว่าเป็นเทคโนโลยีในการสร้างความเป็นเลิศ

การโค้ชด้วยหลักการโค้ชทั่วไปก็สามารถทำให้ผู้รับการโค้ชก้าวเดินไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้อยู่แล้ว โค้ชที่สามารถใช้ศาสตร์ NLP เข้ามาร่วมในกระบวนการโค้ชจะสามารถช่วยให้ผู้รับการโค้ชเข้าถึงศักยภาพที่มีอยู่ได้ง่ายขึ้นและสามารถนำศักยภาพนั้นมาเป็นทรัพยากรสำคัญในการทำงานและในการดำเนินชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น เพื่อนำไปสู่ Win-Win Achievement ของตัวบุคลากรและองค์กร

หลักสูตร NLP Coaching for Business Leader ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานของศาสตร์ NLP เข้าใจกระบวนการโค้ชเพื่อสร้างผลงาน และสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการโค้ช บทบาทหน้าที่ของโค้ชและผู้รับการโค้ช การสร้างบทสนทนาที่เหมาะสมในกระบวนการโค้ช เพื่อให้โค้ชสามารถพาผู้รับการโค้ชก้าวไปข้างหน้าได้ ด้วยศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดำเนินการเรียนการสอนโดย อ.รงค์ จิรายุทัต & ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข

Certified Master Practitioner of Neuro Linguistic Programming (NLP) approved by The American Board of NLP, USA

Certified Coach By International Coaching Federation (ICF)

Leave a comment for: "การโค้ชด้วยศาสตร์ NLP สำหรับผู้นำองค์กร (NLP Coaching for Business Leader)"

Tag Cloud