SOLUTIONS FOR PEOPLE DEVELOPMENT – Training, Coaching, and Consulting

การโค้ชด้วยศาสตร์ NLP สำหรับผู้นำองค์กร (NLP Coaching for Business Leader)

การโค้ชด้วยศาสตร์ NLP สำหรับผู้นำองค์กร

การโค้ช เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ผู้นำองค์กรต้องมี

การโค้ช เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหนึ่งที่ได้ผลเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มี Knowledge Worker หรือ พนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงาน การโค้ชยังเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรในการบริหารจัดการและพัฒนาคนเก่ง (Talent Management) รวมถึงการสร้างผู้นำให้กับองค์กรด้วย

บุคลากรมีความรู้และมีความสามารถ ต้องการแรงบันดาลใจที่จะทำงานอย่างเต็มศักยภาพ การโค้ชเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการสร้าง Employee Engagement คือ การสร้างความสนุกสนานในที่ทำงาน บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมและมีความเป็นเจ้าของงานอย่างเต็มที่โดยไม่เกี่ยงงาน

NLP ย่อมาจาก Neuro Linguistic Programming เป็นวิทยาศาสตร์ทางสมองและจิตวิทยาเชิงบวก เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการสร้างความสำเร็จ และถือว่าเป็นเทคโนโลยีในการสร้างความเป็นเลิศ

การโค้ชด้วยหลักการโค้ชทั่วไปก็สามารถทำให้ผู้รับการโค้ชก้าวเดินไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้อยู่แล้ว โค้ชที่สามารถใช้ศาสตร์ NLP เข้ามาร่วมในกระบวนการโค้ชจะสามารถช่วยให้ผู้รับการโค้ชเข้าถึงศักยภาพที่มีอยู่ได้ง่ายขึ้นและสามารถนำศักยภาพนั้นมาเป็นทรัพยากรสำคัญในการทำงานและในการดำเนินชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น เพื่อนำไปสู่ Win-Win Achievement ของตัวบุคลากรและองค์กร

หลักสูตร NLP Coaching for Business Leader ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานของศาสตร์ NLP เข้าใจกระบวนการโค้ชเพื่อสร้างผลงาน และสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการโค้ช บทบาทหน้าที่ของโค้ชและผู้รับการโค้ช การสร้างบทสนทนาที่เหมาะสมในกระบวนการโค้ช เพื่อให้โค้ชสามารถพาผู้รับการโค้ชก้าวไปข้างหน้าได้ ด้วยศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดำเนินการเรียนการสอนโดย อ.รงค์ จิรายุทัต & ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข

Certified Master Practitioner of Neuro Linguistic Programming (NLP) approved by The American Board of NLP, USA

Certified Coach By International Coaching Federation (ICF)

Advertisements

ความเห็นของฉัน

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: